Skip to main content

Beth yw tafarn gymunedol?

Yn syml iawn, tafarn sy’n eiddo i aelodau o’r gymuned ac sy’n gweithredu er lles y gymuned. Ers sefydlu’r dafarn gymunedol gyntaf ym Mhrydain yn 1982 mae’r model wedi dod yn gynyddol boblogaidd, ac mae nifer ohonynt yma yng Nghymru.

Beth yw Cymdeithas er Budd Cymunedol (‘CBS’)?

Mae CBS yn fodel cyfreithiol dan oruchwyliaeth yr FCA sy’n golygu bod yr elw y mae’r busnes yn ei gynhyrchu yn cael ei ailfuddsoddi er lles y gymuned gyfan, nid dim ond yr aelodau. Mae’n fodel poblogaidd sydd wedi cael ei fabwysiadu gan nifer fawr o dafarndai cymunedol.

Beth yw manteision CBS dros fodelau eraill?

Yn ogystal â’r manteision amlwg o ailfuddsoddi unrhyw elw yn y gymuned leol, mae CBS yn fodel deniadol ar gyfer denu arian cyhoeddus sylweddol er mwyn rhoi bywyd newydd i’r gymuned. Yn ogystal, mae’r egwyddor ‘un aelod, un bleidlais’ yn gwbl greiddiol er mwyn sicrhau tegwch ar gyfer yr holl aelodau.

Beth yw targed ariannol yr ymgyrch? Sut fyddwch chi’n cyrraedd y targed hwnnw?

Ein nod yw codi £450,000 er mwyn perchnogi’r adeilad a’r busnes a sicrhau bod cyfalaf wrth gefn. Bydd yr arian yn cael ei godi trwy werthu cyfranddaliadau, ac mae’n bosib y byddwn yn llwyddo i ddenu arian cyhoeddus i’n helpu i gyrraedd y nod.

A yw’r fenter yn debygol o lwyddo?

Mae pawb yn gwybod bod hwn yn gyfnod eithriadol o heriol i dafarndai ar hyd a lled y wlad. Ond dyma ffaith drawiadol: mae bron i 100% o’r tafarndai cymunedol a sefydlwyd ym Mhrydain yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf yn dal yn agored. Rydym wedi paratoi cynllun busnes gofalus sy’n dangos yn eglur fod yma fusnes proffidiol er gwaethaf yr holl heriau.

Sut rydych chi’n bwriadu rhedeg yr Eagles?

Ar ôl perchnogi’r adeilad a’r busnes, bwriad y Fenter yw penodi tenant neu reolwr cyflogedig i redeg y busnes o ddydd i ddydd.

A fydd disgwyl imi wirfoddoli os wyf yn prynu cyfranddaliadau?

Na fydd. Yn wahanol i ambell dafarn gymunedol arall, nid dibynnu ar wirfoddolwyr yw ein nod ni fel Menter.

Sut mae prynu cyfranddaliadau?

Trwy lenwi’r ffurflen fuddsoddi sydd ar gael ar ein gwefan ac sydd wedi cael ei dosbarthu’n lleol. Mae copïau hefyd ar gael yn Garej Llan, Bro Aran ac yn yr Eagles ei hun. Os hoffech dderbyn copi caled o’r ffurflen, cysylltwch â gwybodaeth@menteryreagles.cymru.

Beth yw pris un cyfranddaliad?

Pris un cyfranddaliad yw £1, ac fe’u gwerthir fesul blociau o 500 (h.y. £500 yw’r buddsoddiad lleiaf y gellir ei wneud). Os ydych yn dymuno prynu mwy na gwerth £25,000 o gyfranddaliadau, gofynnir ichi gysylltu â ni’n gyntaf ar gwybodaeth@menteryreagles.cymru.

A oes modd prynu cyfranddaliadau ar y cyd â rhywun arall?

Oes. Fodd bynnag, mae’n werth cofio mai dim ond un bleidlais fydd gennych yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Sut mae talu am gyfranddaliadau?

Gallwch dalu un ai drwy drosglwyddiad banc neu siec.

Manylion banc:

Menter Gymunedol Llanuwchllyn Cyfyngedig

Cod didoli: 08-92-99

Rhif cyfrif: 67299676

Defnyddiwch linell gyntaf eich cyfeiriad fel cyfeirnod, os gwelwch yn dda.

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i

‘Menter Gymunedol Llanuwchllyn Cyf.’

a’u gyrru at:

Y Trysorydd

Menter yr Eagles, 

PO Box 208, 

Y Bala, 

LL23 9AF.

A allaf roi cyfranddaliadau fel anrheg?

Gallwch, ac fe fyddai’n anrheg arbennig! Er mwyn gwneud hyn, rhowch enw a chyfeiriad derbynnydd yr anrheg ar y ffurflen.

A allaf brynu cyfranddaliadau i blentyn?

Gallwch, drwy lenwi’r meysydd perthnasol ar y ffurflen fuddsoddi. Fodd bynnag, ni fyddant yn aelodau llawn ac ni fyddant yn gallu pleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nes eu bod yn 18 oed, ond byddant yn gymwys i dderbyn llog ar eu buddsoddiad yn union fel pawb arall.

A allaf brynu cyfranddaliadau fel busnes, cwmni neu sefydliad?

Gallwch: rhowch enw llawn y busnes, y cwmni neu’r sefydliad yn y maes ‘Enw Llawn’ ar y ffurflen.

A yw’r cynnig cyfranddaliadau ar gyfer pobl leol yn unig?

Mae’r cynnig cyfranddaliadau yn agored i bawb sy’n cefnogi nod ac amcanion y fenter. Mae tafarn yr Eagles yn un o dafarndai mwyaf adnabyddus Cymru, ac yn sgil hynny rydym yn gobeithio denu buddsoddiadau o bedwar ban byd.

Pryd mae’r cynnig cyfranddaliadau’n dod i ben?

Mae’r cynnig cyfranddaliadau cyfredol hwn yn cau ar 23:59 nos Sul, 17 Medi 2023.

Sut fyddaf i’n gwybod eich bod wedi derbyn fy ffurflen fuddsoddi?

Ar ôl llenwi a dychwelyd y ffurflen fuddsoddi, byddwch yn derbyn e-bost neu lythyr gyda chrynodeb o’ch manylion. Os oes unrhyw amheuaeth, cysylltwch â ni ar gwybodaeth@menteryreagles.cymru. Anfonir tystysgrifau cyfranddaliadau trwy’r post at bob buddsoddwr.

A allaf gael copïau papur o’r cynnig cyfranddaliadau llawn a’r cynllun busnes?

Gallwch. I ofyn am gopïau caled o’r dogfennau, cysylltwch â gwybodaeth@menteryreagles.cymru.

A fyddaf yn derbyn llog ar fy muddsoddiad?

Ar ôl 3 blynedd lawn o fasnachu, os yw’r busnes yn llwyddiannus, ein bwriad yw talu llog rhesymol ar bob buddsoddiad. Yn unol â chanllawiau CBS, bydd unrhyw elw’n cael ei ailfuddsoddi er budd y gymuned.

A fydd modd imi dynnu fy muddsoddiad yn ôl?

Gellir gwneud cais i dynnu eich buddsoddiad yn ôl ar ôl 3 blynedd o aelodaeth. Am ragor o fanylion, gw. Rheolau’r Gymdeithas.

Beth fydd yn digwydd i’m cyfranddaliadau os byddaf farw?

Bydd eich cyfranddaliadau’n ffurfio rhan o’ch stad a gallant gael eu trosglwyddo dan amodau eich ewyllys.

A ellir gwerthu neu drosglwyddo cyfranddaliadau i rywun arall?

Dim ond y Gymdeithas all brynu eich cyfranddaliadau yn ôl, yn unol â’r canllawiau tynnu’n ôl (gw. Rheolau’r Gymdeithas).

Beth os na werthir digon o gyfranddaliadau?

Os nad ydym yn llwyddo i werthu digon o gyfranddaliadau a denu digon o gyllid cyhoeddus i’n helpu i brynu’r Eagles, bydd yr aelodau’n derbyn eu harian yn ôl yn llawn.

Beth fydd yn digwydd os yw’r busnes yn methu?

Os bydd y busnes yn methu a bod yn rhaid dirwyn y Gymdeithas i ben, bydd y Gymdeithas yn rhoi’r asedau ar werth a bydd y cyfalaf (ar ôl talu unrhyw ddyledion) yn cael ei ddosbarthu rhwng yr aelodau (hyd at werth eu buddsoddiadau gwreiddiol). Bydd unrhyw warged yn cael ei drosglwyddo yn ôl dymuniad yr aelodau i sefydliad nid er elw a chanddo amcanion cymunedol tebyg.

Pryd fydd yr Eagles yn agor fel tafarn gymunedol?

Ein gobaith fel Menter yw cwblhau’r pryniant erbyn tymor yr hydref 2023 a bwrw ymlaen gyda chyn lleied o anghyfleustra â phosibl i bawb.

A allaf ymuno â’r pwyllgor rheoli?

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf yn 2024 bydd holl aelodau’r pwyllgor presennol un ai’n sefyll am ailenwebiad neu’n ymddiswyddo. Bydd modd bryd hynny ichi gynnig eich enw ar gyfer y pwyllgor.

Sut fyddaf i’n clywed am gynnydd y fenter?

I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook, Instagram neu Twitter (@yr_eagles). Gallwch hefyd ymuno â’n rhestr e-bost.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â:

gwybodaeth@menteryreagles.cymru