Skip to main content

PAM YR EAGLES?

Mae’n llawer mwy na dim ond tafarn. Mae’n eicon cenedlaethol, yn fwyty, yn far, yn siop ac yn ganolbwynt cymdeithasol sy’n gwasanaethu pawb o bob oed o fewn yr ardal, o’r cylch meithrin i’r henoed.

CYMUNED FYWIOG, GROESAWGAR

Yr Eagles yw calon y gymuned, ac mae eisoes yn fusnes hyfyw a chanddo’r potensial i dyfu a ffynnu. Dyma ein cyfle ni i ddiogelu’r ased anhygoel hon ar gyfer ein cymuned.

Grisial Llewelyn (Cadeirydd)

Cyfreithwraig ac un o gyfarwyddwyr cwmni cyfreithiol a swyddfeydd yng Ngogledd Cymru a swydd Gaer. Mae’n arbennigo mewn cyfraith teulu a gwarchodaeth plant. Mae’n wreiddiol o Lanuwchllyn ac wedi dychwelyd yma i fyw a magu teulu, ac yn gyn gadeirydd pwyllgor y Cylch Meithrin.

Gwenllian Roberts (Is-gadeirydd)

Wedi gweithio yn y maes datblygu economaidd a’r sectorau ynni, amgylchedd a dur am dros ugain mlynedd, mae’n gyfrifol ar hyn o bryd am reoleiddiad economaidd y sector dwr yng Nghymru ac ymgysylltiad y rheoleiddiwr gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Mae’n wraig ac yn fam i dri sydd wrth ei bodd efo bwrlwm cymunedol y pentref.

Huw Antur (Ysgrifennydd)

Aelod o Gyngor Cymuned Llanuwchllyn a Chadeirydd Pwyllgor y Neuadd Bentre. Ysgrifennydd i Gwmni Awen Meirion a Chwmni Pum Plwy Penllyn. Cyfarwyddwr Gwersyll Glan-llyn ers 2007, ac ar fin cychwyn pennod newydd fel Swyddog Cefnogi Cymunedau ardal y Bala a Phenllyn gyda Chyngor Gwynedd.

Llyr Jones (Trysorydd)

Is-lywydd i gwmni Mastercard a rhan o’r tîm arwain sy’n gyfrifol am ddiogelwch yr Isadeiledd Allweddol Cenedlaethol ar gyfer y DU (systemau BACS a Faster Payments), DU, Canada, y Gwledydd Llychlynnaidd a Lladin America. Cyn ymuno â Mastercard, roedd Llyr yn Is-lywydd i gwmni Visa. Mae’n aelod o’r Institute of Directors ac yn ymgynghorydd i nifer o egin fusnesau Fintech Startups. Mae ei gysylltiadau â Llanuwchllyn yn dod drwy ei bartner Llinos, a gafodd ei geni a’i magu yn Llanuwchllyn cyn mynd i’r brifysgol. Wedi cyfnodau o weithio dramor ac yn Llundain a Chaerdydd, symudodd y ddau ohonynt yn ôl i Lanuwchllyn i fyw yn 2011.

Alwyn E Jones

Cyn Bennaeth Adnoddau Dynol Cyngor Gwynedd, ac wedi gwasanaethu mewn Llywodraeth Leol am dros 40 mlynedd. Mae’n Ynad Heddwch, yn llywodraethwr Ysgol Godre’r Berwyn ac yn aelod o Gyngor Cymuned Llanuwchllyn, Bwrdd Rheoli Cwmni Theatr Maldwyn, Cwmni Pum Plwy Penllyn a Bwrdd Ymddiriedolwyr Ynys Enlli.

Elfyn Llwyd

Cyn Aelod Seneddol dros yr ardal, sydd ag arbenigedd cyfraith wedi bod mewn practis fel cyfreithiwr a bargyfreithiwr ers 1976. Mae ganddo wybodaeth helaeth am lywodraethiant drwy fod ar Gyngor Prifysgol Aberystwyth am 6 blynedd. Bu’n Ddirprwy Ganghellor yn y Brifysgol oddi ar Medi 2021 ac mae ganddo ddiddordeb mewn hanes, darllen, pysgota, magu colomennod sioe a theithio.

Gruffudd Antur

Ymchwilydd yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth, bardd a golygydd. Yn ddiweddar fe’i penodwyd yn gyd-Feuryn yr Ymryson yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mae wrth ei fodd yn arwain nosweithiau Eryrod Meirion.

Euros Roberts

Wedi’i eni a’i fagu yn Llanuwchllyn. Ffermwr a chyd-gyfarwyddwr cwmni sy’n cynhyrchu egni adnewyddadwy. Diddordebau Euros yw canu, actio a dilyn chwaraeon o bob math.

Llinos Jones-Williams

Mae Llinos yn rhedeg fferm deuluol a busnes gwersylla amgen. Mae’n gweithio yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn, yn athrawes lanw ac yn dysgu Cymraeg i oedolion. Mae’n trefnu digwyddiadau lleol ac yn cwmpasu a chyfuno ei diddordeb mewn cerddoriaeth, diwylliant, hanes, chwedlau ac antur awyr agored. 

Osian Huw Williams

Cerddor sy’n chwarae mewn sawl band ac yn bartner mewn cwmni recordio sydd wedi ei leoli yn Stiwdio Sain. Mae wedi byw yn y pentref ar hyd ei oes ac yn gweld cymaint o werth mewn cymuned weithgar fel sydd yn Llanuwchllyn.

Gareth Llewelyn Williams

Mae Gareth yn enedigol o Lanycil ond yn byw yn Llanuwchllyn ac yn rhedeg busnes lleol ers dros 35 mlynedd.

Steffan Prys Roberts

Mab fferm sy’n meddu ar dros ddegawd o brofiad o weithio yn y maes trefnu gwyliau celfyddydol gyda Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Treuliodd gyfnod byr yn gweithio i Gyngor Gwynedd fel Swyddog Cefnogi Cymunedau. Mae ei brif ddiddordebau’n cynnwys canu a pherfformio fel unigolyn ac fel aelod o gorau lleol a Chwmni Theatr Maldwyn.

Alan Jones Evans

Aelod Lleol Cyngor Gwynedd dros yr ardal, ac un sydd â diddordeb mawr mewn barddoniaeth a llên gwerin.

Irwyn Jones

Arwerthwr wrth ei alwedigaeth, ac aelod o Gôr Godre’r Aran. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn chwaraeon o bob math.